PODRĘCZNIKI 2017/2018 - SP i GIM


Dodatkowe dni wolne

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach informuje, że dniami wolnymi ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603 z dnia 2017.08.28), będą dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach 18, 19, 20 kwietnia 2018r. (dni egzaminu gimnazjalnego). Powyższa decyzja została podjęta po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego.
Awaria aplikacji mobilnej Lekcja+

W związku z problemami dotyczącymi wyświetlania planu zajęć w aplikacji mobilnej dziennika elektronicznego (Lekcja+), firma Vulcan zaplanowała aktualizację naprawczą na 15 września. Do tego czasu prosimy o korzystanie z wersji standardowej, dostępnej pod adresem uonetplus.vulcan.net.pl/rydultowy.
Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w poniedziałek, 4 września w następujących godzinach:
 • 9:00 - klasy VI, VII szkoły podstawowej oraz II, III gimnazjum,
 • 10:00 - klasy III, IV, V szkoły podstawowej,
 • 11:30 - klasy I szkoły podstawowej.
Zebranie rodziców przedszkolaków

Dyrekcja Zespołu Szkół w Rydułtowach informuje, że w środę, 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 17:00 w jadalni szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców przedszkolaków.
Sprawozdanie z pierwszego roku realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość"

W roku szkolnym 2016/2017 realizowany zaczął być dwuletni projekt "Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach (OŚ PRIORYTETOWA XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; DZIAŁANIA 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego). Projekt ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej, jaką proponuje Zespół Szkół w Rydułtowach poprzez nabycie lepszych umiejętności praktycznego wykorzystania kompetencji kluczowych, wsparcie u uczniów ich przyszłej drogi kariery oraz doposażenie w nowy sprzęt.

Projekt realizuje zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, jak również zajęcia specjalistyczne - logopedyczne czy socjoterapeutyczne. Uczniowie mogą korzystać z konsultacji z psychologiem oraz warsztatów z doradztwa zawodowego. Istotnymi działaniami są zajęcia z przedsiębiorczości czy obróbki zdjęć. Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowaniu nauczyciele, pedagodzy, psycholog i logopeda. Uczniowie mogli wziąć udział w projekcie " Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość" w następujących formach:
 • Z czego to jest zrobione? Jak to działa? - zajęcia warsztatowe z chemii i fizyki,
 • Poskromić matematykę,
 • Matematyka a informatyka,
 • Z naturą w zgodzie - zajęcia z biologii,
 • Mapa - to nie wszystko - zajęcia z geografii,
 • Mały przedsiębiorca,
 • Szukam, działam i znajduję - zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • Gimnastyka buzi i języka - zajęcia z logopedą,
 • Yes, I can - zajęcia z języka angielskiego,
 • Dobre zdjęcie też potrafisz - zajęcia z użytkowania komputera,
 • Radzę sobie z życiem - zajęcia z psychologiem,
 • Ich liebe Deutsch - zajęcia z języka niemieckiego,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne.
W szkole została przeprowadzona rekrutacja poprzedzona akcją promującą projekt. Pierwsze zajęcia ruszyły 26 września 2016 r. Wszystkie zajęcia odbywały się systematycznie i zostało przeprowadzone po 30 godzin zajęć w każdej grupie. Dodatkowo szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię językową oraz sprzęt w postaci tablicy multimedialnej i wizualizera.

Projekt dostosowany był do potrzeb jego bezpośrednich odbiorców, czyli naszych uczniów. Tak bogata oferta edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczna projektu, zgodna z indywidualnymi potrzebami i możliwościami uczniów, jest istotnym wsparciem dla działań szkoły na każdym poziomie nauczania. Realizując projekt zwróciliśmy szczególną uwagę, by nauczyciele wspomagali realizację treści i wymagań podstawy programowej i jednocześnie wpisywało się w założenia projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Jesteśmy pewni, że również uczestnicy projektu docenią różnorodność i wartość merytoryczną naszych rozwiązań. Uczestnicy projektu uzyskali wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

W ciągu już pierwszego roku realizacja projektu pozwoliła osiągnąć szereg wymiernych rezultatów, m. in.:
- zauważalny u każdego uczestnika postęp w zasobie wiedzy i umiejętności, a także ograniczenie istniejących braków. Spotkania pozwoliły na efektywne wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach. Skutkiem były lepsze wyniki w nauce, większa aktywność na zajęciach, większe zainteresowanie edukacją i większą wiarę w swoje możliwości, upór w dążeniu do celu oraz wzrost samooceny i motywacji do pokonywania trudności.
- zredukowanie problemu zaburzeń mowy. Rezultatem zajęć jest poprawa w wymowie u wszystkich uczestników projektu. Dzięki spotkaniom nasi uczniowie rozwinęli, udoskonalili i usprawnili narządy artykulacyjne oraz wzbogacili słownictwo czynne i bierne. Nastąpiła korekta wadliwych realizowanych głosek na rzecz utrwalenia prawidłowych realizacji głosek. Zajęcia umożliwiły wykształcenie poprawnej mowy poprzez częściowe skorygowanie zaburzeń w zakresie fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym. Zajęcia przyczyniły się do usprawnienia procesu porozumiewania się, w tym także wzbogacenie słownictwa.
- zredukowanie kłopotów w komunikacji z otoczeniem oraz poprawa niewłaściwego zachowania. Rezultatem zajęć jest wzbogacenie wiedzy u na temat panowania nad własnymi emocjami oraz rozpoznawania emocji u innych. Uczestnicy nabyli umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zajęcia wyposażyły w umiejętność rozpoznawania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich do nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych. Uczniowie mający trudności w zakresie aktywności i samooceny poczynili bardzo zauważalne postępy w wymienionych sferach.
- rozwój talentów naukowych. Rezultatem zajęć jest poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności z nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia pozwoliły wykształcić u dzieci logiczne myślenie niezbędne do rozwiązywania zadań tekstowych na trudniejszym poziomie. Uczniowie nabyli wiedzę o zjawiskach przyrodniczych, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela a także samodzielnego, co pozytywnie wpływa na możliwość samodzielnego, skutecznego uczenia się przyrody w dalszym toku edukacji. Dodatkowo zajęcia pozwoliły zapoznać się z możliwościami jakie niesie technologia informatyczna i dostosować ją do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Zadania wykonywane za pośrednictwem komputera, Internetu oraz programów graficznych rozwinęły twórcze myślenie dzieci podczas pracy.
- rozwój talentu lingwistycznego (język angielski i niemiecki). Rezultatem zajęć jest ukształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim jako środkiem komunikacji międzyludzkiej, kształtowanie pamięci poprzez naukę słownictwa. Zajęcia zwiększyły motywację do nauki języków obcych poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa. Zajęcia rozwinęły w uczniach umiejętność współpracy w grupie poprzez gry, zabawy językowe. Uwrażliwiły na potrzebę akceptacji i tolerancji wobec innych kultur. U wszystkich uczestników projektu stwierdzono rozwój uzdolnień językowych co potwierdzają wyniki przeprowadzonych testów, sprawdzianów i obserwacji. Uczniowie przełamali opory związanych z mówieniem. Poprzez tworzenie własnych dialogów, scenek itp.

Dzieci były zadowolone z udziału w zajęciach i chciałyby kontynuować naukę w podobnych formach w przyszłości. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również się nie zawiodą na dalszej realizacji projektu, a nowe zadania, które zostaną uruchomione w przyszłym roku również spełnią oczekiwania ich uczestników.
Zebranie rodziców pierwszoklasistów

Dyrekcja Zespołu Szkół w Rydułtowach informuje, że w środę, 21 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00 w jadalni Zespołu Szkół odbędzie się spotkanie rodziców przyszłorocznych uczniów klas pierwszych.
Śródroczne osiągnięcia naszego szkolnego zespołu wokalnego CZELODKA

II miejsce dla solistki Wiktorii Lach w eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego "Rytm" w Gliwicach - awans do finału
II miejsce dla zespołu CZELODKA w eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego "Rytm" w Gliwicach - awans do finału
Wyróżnienie dla zespołu CZELODKA w kilkuetapowym Ogólnopolskim Festiwalu Muzycznym Jana Wojdaka w Krakowie
I miejsce dla zespołu CZELODKA w Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Pszowie
I miejsce dla solistki Oliwii Kapłan w Regionalnym Konkursie "Śpiewać każdy może" w Knurowie
II miejsce dla solistki Kingi Woźnicy w Regionalnym Konkursie "Śpiewać każdy może" w Knurowie
I miejsce dla solistki Agaty Kuny w Starochorzowskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek (zasięg wojewódzki) - dodatkowy opiekun artystyczny- uczeń naszego gimnazjum Kamil Kuna
II miejsce dla solistki Oliwii Kapłan w Starochorzowskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek (zasięg wojewódzki)
II miejsce dla zespołu TERE-Z-KI (grupa młodsza zespołu CZELODKA) w Starochorzowskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek (zasięg wojewódzki)
Wyróżnienie dla zespołu CZELODKA w Starochorzowskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek (zasięg wojewódzki)
Wyróżnienie dla solistki Kingi Woźnicy w XXII Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Bóg się rodzi" w Żorach
Wyróżnienie dla zespołu CZELODKA w XXII Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Bóg się rodzi" w Żorach
Wyróżnienie dla solistki Weroniki Bugdol w XII Konkursie Kolęd Polskich i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda" w Oświęcimiu (zasięg regionalny i ogólnopolski)
Wyróżnienie dla solistki Kingi Woźnicy w rejonowym etapie Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie - rejon w Rybniku - zaproszenie do występu podczas koncertu bożonarodzeniowego w Rybniku
Wyróżnienie dla solistki Weroniki Bugdol w rejonowym etapie Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie - rejon w Rybniku - zaproszenie do występu podczas koncertu bożonarodzeniowego w Rybniku
I miejsce dla solistki Kingi Woźnicy w IX Powiatowym Konkursie Kolęd i pastorałek w  Wodzisławiu Śl.
II miejsce dla solistki Weroniki Bugdol w IX Powiatowym Konkursie Kolęd i pastorałek w Wodzisławiu Śl.
III miejsce dla solistki Liwii Jordan w IX Powiatowym Konkursie Kolęd i pastorałek w Wodzisławiu Śl.
Zaproszenie Wiktorię Lach do Warszawy na casting do programu telewizyjnego "Hit hit hurra". Zakwalifikowanie się do stu wybranych osób spośród 1000 zgłoszeń. Znalezienie się na liście rezerwowych.
Zaproszenie przez TVN Wiktorię Lach, Kingę Woźnicę oraz Oliwię Kapłan na casting do programu "Mali giganci"

Już od ferii zimowych zespół CZELODKA przygotowuje się do wiosennych konkursów. Czekają go następujące wyzwania: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej w Żorach
Ogólnopolski konkurs "Wygraj Sukces"
Ogólnopolski Festiwal "Intermuza" pod egidą Jacka Cygana
Festiwal Piosenki w Leszczynach
Ogólnopolski Festiwal Jana Paprotnego
Ogólnopolski Festiwal "Rytm"

Zespół ma bardzo bogaty repertuar, rocznie łącznie dzieci poznają kilkadziesiąt nowych utworów.
Spotkanie w sprawie reformy edukacji

Dyrekcja Zespołu Szkół w Rydułtowach informuje, że w czwartek, 2 marca 2017 r. o godzinie 16:00 w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks odbędzie się spotkanie zainteresowanych mieszkańców Rydułtów z przedstawicielami Kuratorium Oświaty. Tematem spotkania będzie reforma edukacji.
Zgłaszanie ofert na artykuły biurowe

Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zaprasza do złożenia pisemnej oferty na artykuły biurowe w ramach projektu „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.
Reforma edukacji w pytaniach i odpowiedziach

W związku z planowaną reformą struktury szkolnictwa, zamieszczamy linki do reformy oraz broszury z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

www.kuratorium.katowice.pl
reformaedukacji.men.gov.pl
Profilaktyka przeciw wszawicy

Szanowni Państwo,
co roku, czasami dwa razy do roku, pojawia się w  szkole problem wszawicy. To, niestety, zjawisko powszechne, charakterystyczne dla miejsc, gdzie przebywają dzieci: żłobków, przedszkoli, szkół. Przekazujemy Państwu bardzo często informacje na temat profilaktyki, leczenia. Niniejszym ponawiamy akcję informacyjną.

Linki do ważnych informacji: Sposoby zapobiegania wszawicy, Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.
Ankieta „Owoce i warzywa w szkole”

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach zwraca  się z uprzejmą prośbą, o upowszechnienie wśród rodziców dzieci w wieku 0-12 lat i nauczycieli naszego zaproszenia do udziału w ankiecie oceny działań promujących program „Owoce i warzywa w szkole” zrealizowanych w roku szkolnym 2015/2016.

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc w rozpropagowaniu naszej prośby i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do prowadzonego przez nas badania. Ankieta jest dostępna po linkiem http://owocewszkole.org/ankieta/ i będzie aktywna tylko do 28.10.2016 r.

Prosimy do tańca

Serdecznie zapraszam uczniów klas I - III SP na zajęcia taneczne, które będą się odbywać w czwartki od 13:45 do 14:30 w świetlicy gimnazjum. Zapraszam również uczniów klas IV - VI SP na zajęcia z tańca towarzyskiego, które będą się odbywać w poniedziałki od 14:30 do 15:30 na sali gimnastycznej.

Katarzyna Moric
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczynamy 1 września 2016 r. (czwartek) w Zespole Szkół o godzinach:
 • 9:45 - klasy II - III szkoły podstawowej,
 • 10:45 - klasy IV - VI szkoły podstawowej,
 • 11:45 - klasy I - III gimnazjum.


Copyright © Zespół Szkół w Rydułtowach